Statuten

Heden, de negende maart tweeduizend, verscheen voor mij, meester MARIA GEERTRUIDA BIEMANS –VAN DONKELAAR notaris gevestigd en kantoorhoudende te OUDEWATER:
de heer BERNHARD DE WIT, directeur ener vennootschap, wonende Hekendorperweg 32 a te 3421 VL Oudewater geboren op zeven mei negentienhonderdvijfenveertig te Oudewater (Nationaal Paspoort nummer: N17651924), gehuwd;
ten dezen handelend:
a. als voorzitter van de te IJsselham gevestigde vereniging FOKKERSVERENIGING OUESSANTSCHAPEN; en
b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer PATRICK LODEWIJK GILLES HACCOU, adocaat procureur, wonende De Meent 10 te 6871 TS Renkum geboren op zes mei negentienhonderdzevenenzestig te Groningen (rijbewijsnummer 3035491975), gehuwd;
die deze volmacht heeft gegeven in zijn hoedanigheid van secretaris van genoemde vereniging en in zijn gemelde hoedanigheid genoemde vennootschap zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.2 van haar huidige statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende;
blijkende van deze volmacht uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte zal worden gehecht;
van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken;
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat in de algemene ledenvergadering van “Fokkersvereniging Ouessantschapen” is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.
Gemelde algemene ledenvergadering werd volgens verklaring van de comparant gehouden op dertien november negentienhonderd negen en negentig.
De comparant verklaarde thans te willen overgaan tot uitvoering van gemeld besluit waartoe hij te kennen gaf dat de statuten van ‘FOKKERSVERENIGING OUESSANTSCHAPEN’ vanaf heden zullen luiden als volgt:

STATUTEN:

NAAM, ZETEL, DUUR.

ARTIKEL 1.
1. De vereniging draagt de naam: FOKKERSVERENIGING OUESSANTSCHAPEN.
2. Zij heeft haar zetel te Oudewater.
3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

ARTIKEL 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel: de handhaving en de verbetering van het Ouessantschaap en de behartiging van de belangen van de fokkers en houders daarvan.
2. De vereniging kan een soortgelijke doelstelling ook ten aanzien van andere buitenlandse schapenrassen nastreven.
3. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– naleving en instandhouding van het Reglement voor Deelname aan het stamboek van de vereniging, ook wel te noemen: het fokreglement
– het geven van voorlichting over het fokken en houden van Ouessantschapen, niet alleen ten aanzien van foktechnische, maar ook ten aanzien van economische en financiële aspecten;
– het instellen van afdelingen binnen de vereniging waarin houders en/of fokkers van een in lid 2 genoemd specifiek ras verenigd zijn;
– alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

ORGANEN

ARTIKEL 3.
De organen van de vereniging zijn:
a. de algemene vergadering;
b. het bestuur.

LEDEN

ARTIKEL 4.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van zestien jaar en ouder, die Ouessant schapen fokken en / of houden.
2. Het bestuur kan echter ook fokkers of houders van andere buitenlandse stamboekschapen als lid toelaten. Het bestuur stelt in dat geval per buitenlands ras een – niet rechtspersoonlijkheid bezittende – afdeling in waarin houders/fokkers van dat ras verenigd zijn. Taak en werkwijze van een afdeling worden geregeld in artikel 23 van deze statuten.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin alle namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

ERELEDEN, JEUGDLEDEN, EN BEGUNSTIGERS

ARTIKEL 5.
1. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of van de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd, wegens hun verdiensten of wel voor de vereniging of wel wegens het feit zich bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft.
2. Jeugdleden zijn zij, die voldoen aan de voorwaarden voor het lidmaatschap gesteld, maar nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
4. Ereleden, jeugdleden, en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.

TOELATING

ARTIKEL 6.
1. Het bestuur beslist over de toelating van leden, jeugdleden en begunstigers.
2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Bij zijn beslissing omtrent toelating als lid, jeugdlid of begunstiger kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 15 lid 5.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
Opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting.
Ontzetting kan alleen uitgesproken worden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris. Opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen geschieden tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk beëindigd worden, indien van de vereniging of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen vier weken na de ontvangst van deze kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekend schrijven op de hoogte gesteld.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JEUGDLEDEN EN
BEGUNSTIGERS

ARTIKEL 8.
1.De rechten en verplichtingen van een jeugdlid en een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd. De jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar blijft echter voor het geheel verschuldigd
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN

ARTIKEL 9.
1. De leden, jeugdleden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichtingen tot betaling van een jaarlijkse bijdrage, tenzij zij tevens gewoon lid zijn.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

RECHTEN VAN ERELEDEN EN JEUGDLEDEN

ARTIKEL 10.
1. Behalve de overige rechten die aan de jeugdleden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen.
2. Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen.
Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging, uit welken hoofd zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.

BESTUUR – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 11.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste drie personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
2. De benoeming geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van een dergelijke voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping tot de vergadering meegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen (overeenkomstig het in het voorgaande lid bepaalde) dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

AANSPRAKELIJKHEID BESTUURSLEDEN

ARTIKEL 12.
Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak.
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuurders behoort is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van
een tekortkoming, tenzij die niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen af te wenden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP –
SCHORSING

ARTIKEL 13.
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door faillissement, aanvraag van surséance van betaling, verlies van het vrije beheer over zijn vermogen van een bestuurder;
c. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

ARTIKEL 14.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
BESTUUR – BEVOEGDHEDEN.

ARTIKEL 15.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens hetgeen elders of krachtens deze statuten is opgedragen aan andere organen van de vereniging alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich ten zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
3. Het bestuur behoeft tevens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
4. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

VERANTWOORDING

ARTIKEL 16.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ook toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

ARTIKEL 17.
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste verenigingsjaar loopt van de aanvang van de vereniging af tot een januari van het volgende kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daar onder opgave van redenen melding van gemaakt. Na verloop van deze termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
5. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 18.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering gehouden.
In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 17, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 17 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar;
c. benoeming van de bestuursleden;
d. voorstellen voor het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een veel gelezen blad.

TOEGANG EN STEMRECHT

ARTIKEL 19.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden en alle jeugdleden. Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben geen toegang.
2. Over toelating van andere dan in de lid 1 genoemde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid dat niet geschorst is heeft een stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid laten uitbrengen.
Een gevolmachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

ARTIKEL 20.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of een ander door de voorzitter aan te wijzen persoon, welke notulen in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21.
1. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op een na grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij deze tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stem gerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 22.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, ereleden en jeugdleden, volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste een week.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 26.

AFDELINGEN.

ARTIKEL 23.
1. Het bestuur kan op verzoek van belanghebbende leden een niet rechtspersoonlijkheid bezittende afdeling instellen, waarin de houders/fokkers van een specifiek schapenras verenigd zijn. Mocht het verzoek van deze leden niet door het bestuur ingewilligd worden, dan kunnen de desbetreffende leden tegen dit besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering.
2. Een afdeling heeft tot taak:
– het uitvoeren van door het bestuur aan de afdeling verstrekte opdrachten;
– het werven van leden en de activering van leden van de afdeling.
3. De algemene vergadering stelt een afdelingsreglement vast, waarin werkzaamheden en werkwijze van de afdeling worden geregeld. In dit reglement worden ook de inrichting, bestuurssamenstelling en wijze van vergaderen van de afdelingen geregeld. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of andere reglementen.
4. De afdelingen conformeren zich aan de doelstellingen van de vereniging en het door het bestuur gevoerde beleid.
5. Het bestuur stelt aan de afdeling – binnen de begroting van de vereniging – gelden beschikbaar voor haar werkzaamheden.
6. Het bestuur is bevoegd de afdelingen op te heffen. Zij kan daartoe besluiten indien:
– door de afdeling of het bestuur van de afdeling gehandeld wordt in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging;
– door de afdeling te weinig activiteiten worden ontplooid;
– een handelen van de afdeling de vereniging kennelijk benadeelt.
Het besluit tot opheffing wordt niet genomen dan nadat de betrokken afdeling in de gelegenheid is gesteld haar gewraakte handelwijze in een bestuursvergadering toe te lichten. Het besluit tot opheffing wordt bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst meegedeeld aan het betrokken afdelingsbestuur. Van een besluit tot opheffing staat de betrokken afdeling binnen vier weken na de ontvangst van deze kennisgeving beroep open op de algemene vergadering.

FOKADVIESCOMMISSIE

ARTIKEL 24.
1. Het bestuur stelt een fokadviescommissie in.
2. Taak en werkwijze van de commissie worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
3. De leden van deze fokadviescommissie worden gekozen door de algemene vergadering voor een periode van drie jaren. Zij zijn terstond herbenoembaar.
4. De meerderheid van de commissieleden dient lid van de vereniging te zijn, de overigen kunnen buiten de leden worden benoemd.

VERGOEDINGEN

ARTIKEL 25.
De leden van het bestuur, het afdelingsbestuur en de commissies en andere door het bestuur benoemde functionarissen kunnen een vergoeding voor de door hen noodzakelijk gemaakte werkelijke kosten ontvangen.
Reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van door het bestuur jaarlijks vast te stellen normen.

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 26.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een voor alle leden toegankelijke plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat de in lid 4 genoemde goedkeuring is verleend en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

ARTIKEL 27.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het besluit tot ontbinding behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet tenminste drie/vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden worden, tegen een door de eerste vergadering te bepalen datum, met dien verstande dat deze tweede niet eerder dan vijftien dagen en niet later dan een maand na de eerste vergadering gehouden kan worden. In deze vergadering kan over het voorstel, zoals het in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor een door de algemene vergadering vast te stellen doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

ARTIKEL 28.
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat.

SLOTBEPALING

ARTIKEL 29.
In alle gevallen waarin de wet of de statuten niet voorzien beslist het bestuur.
De verschenen persoon is mij, notaris bekend, en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
SLOT.
WAARVAN AKTE, is verleden te Oudewater, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte voor het verlijden tijdig te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na opgave en toelichting door mij, notaris en instemming door de verschenen persoon is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris ondertekend, om veertien uur en vijftien minuten.