Huishoudelijk reglement

Versie: na de algemene ledenvergadering d.d. 19-1-2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
FOKKERSVERENIGING OUESSANTSCHAPEN

ARTIKEL 1. FOKADVIESCOMMISSIE
De vereniging geeft aan haar in artikel 2 van de statuten omschreven doel onder meer uitvoering door
het navolgende:
A. Het doen opstellen en bijhouden van de normen, het zgn. fokdoel, van de Fokkersvereniging
Ouessantschapen door een fokadviescommissie, welke goedkeuring over deze normen behoeft in
de algemene ledenvergadering. Deze normen bestaan minimaal uit een rassenbeschrijving
(standaard) met alle raskenmerken en de te hanteren keuringsnormen.
B. De fokadviescommissie bestaat uit minimaal twee leden.
C. Het bestuur wijst uit haar midden een lid van de fokadviescommissie aan.
D. De voorzitter van de fokadviescommissie wordt door het bestuur benoemd.
E. De eventuele overige leden van de fokadviescommissie worden op voordracht van het bestuur
benoemd door de algemene ledenvergadering.
F. Het bestuur organiseert jaarlijks minimaal één bespreek- en /of keuringsdag op een centraal in
Nederland gelegen locatie.
ARTIKEL 2. FOKADVIESCOMMISSIE
A. De fokadviescommissie wijst uit haar midden een secretaris aan.
B. De fokadviescommissie geeft het bestuur en/of de ledenvergadering gevraagd en ongevraagd
advies in foktechnische zaken.
C. De fokadviescommissie zorgt voor voorlichting aan leden en niet leden.
D. Jaarlijks organiseert de fokadviescommissie een veiling van gekeurde dieren. Dit zal plaats vinden
op een centraal in Nederland gelegen locatie.
E. De fokadviescommissie bevordert de aan- en verkoop en uitwisseling van fokdieren.
F. De fokadviescommissie brengt jaarlijks in de ledenvergadering verslag uit van de
werkzaamheden.
G. De fokadviescommissie organiseert jaarlijks een oefendag voor alle (aspirant) keurmeesters.
ARTIKEL 3. KEURING
A. De keurmeesters dragen zorg voor het wegen, meten en keuren van de ter keuring / bespreking
aangeboden dieren op de keurings / bespreekdag.
B. De keuring geschiedt aan de hand van de in artikel 1 bedoelde normen.
C. Een dier kan alleen ter keuring worden aangeboden onder overlegging van het identiteitsbewijs.
D. De keuringsuitslag wordt onmiddellijk na de keuring bekend gemaakt.
E. Op voordracht van het bestuur kunnen leden door de ledenvergadering worden benoemd tot
aspirant keurmeester. Na een periode van 2 jaar kan een aspirant keurmeester worden benoemd
tot keurmeester.
F. Na een periode van twee jaar kan een aspirant keurmeester op voordracht van het bestuur door
de ledenvergadering worden gekozen tot keurmeester.
G. De keurmeesters zijn bereid een dier te keuren of te beslissen over een registratie op een door de
eigenaar aangegeven locatie. In dit geval zal de eigenaar de keurmeester schadeloos stellen.
ARTIKEL 4. KEURING
Ter keuring kunnen dieren worden aangeboden welke bij de vereniging zijn geregistreerd.
ARTIKEL 5. BESTUUR EN BESTUURSVERKIEZINGEN
A. Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn gescheiden functies en kunnen niet gecombineerd
door een en dezelfde persoon worden vervuld.
B. Alvorens over te gaan tot voordrachten aan de ledenvergadering van te benoemen bestuursleden
(artikel 12 van de statuten) zal het bestuur de leden schriftelijk oproepen tot het doen van
voorstellen. Het bestuur zal zich zoveel mogelijk laten leiden door deze voorstellen.
C. Bij faillissement van een bestuurslid moet dit bestuurslid conform de statuten onmiddellijk aftreden. Versie: na de algemene ledenvergadering d.d. 19-1-2012
De ontstane bestuursfunctie dient binnen 1 jaar te zijn opgevuld.

ARTIKEL 6. ADVISEURS
De ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur adviseurs benoemen.
Op verzoek kunnen adviseurs tijdelijk bestuursfuncties waarnemen.

ARTIKEL 7. KUDDEBOEK
Door het bestuur wordt jaarlijks zorg gedragen voor het uitgeven van een zgn. kuddeboek.
Het bevat de door de leden van de vereniging medegedeelde gegevens omtrent de
Ouessantschapen, die zij in eigendom hebben.

ARTIKEL 8. LIDMAATSCHAP
A. De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt met behulp van een door het
bestuur van de vereniging vast te stellen aanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is bij het
secretariaat.
B. Het aanmeldingsformulier wordt volledig ingevuld en opgestuurd naar het administratiekantoor.
Hierbij moeten buiten de persoonlijke gegevens van de toekomstige fokker en/of schapenhouder,
het aantal in zijn bezit zijnde geregistreerde Ouessantschapen met de daarbij behorende
oornummers worden opgegeven.
C. Tussen (aspirant-) leden of (aspirant-) aangeslotenen mag niet worden gediscrimineerd. *
D. In geval van toelating stelt het bestuur de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis onder
vermelding van de datum van toetreding en de toegekende fokcode.
E. In geval van afwijzing stelt het bestuur de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis onder
vermelding van de redenen van afwijzing.
F. De namen en de adressen van de leden worden door het secretariaat geregistreerd. Ieder nieuw
lid ontvangt een ledenlijst, een exemplaar van de statuten en de verdere reglementen.
G. Een lid kan zich op de ledenvergadering laten vertegenwoordigen door een medelid, mits het lid
dat als vertegenwoordiger optreedt voor de aanvang van de vergadering een schriftelijke
verklaring hiervan getekend door beide leden aan de secretaris overlegd.

ARTIKEL 9.
A. Het bestuur kan werkgroepen en commissies instellen indien zij dit nodig acht.
B. Het bestuur draagt ten opzichte van de algemene ledenvergadering de verantwoording voor wat
betreft alle door haar ingestelde commissies en werkgroepen inclusief de samenstelling daarvan.
C. Het bestuur heeft te allen tijde het recht die maatregelen te nemen, die voor een goed
functioneren van deze groeperingen noodzakelijk zijn en zal hierover verslag doen op de
algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 10.
Alle bestuursleden, commissieleden en andere functionarissen zijn verplicht bij het beëindigen van
hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingszaken bijgewerkt binnen 30 dagen na het
beëindigen van hun functie aan het bestuur af te dragen.

ARTIKEL 11.
Reglementswijzigingen treden terstond na goedkeuring door de algemene ledenvergadering in
werking, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist.

ARTIKEL 12.
In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig verschil omtrent de interpretatie van
het reglement beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in alle andere gevallen de algemene
ledenvergadering.

*Aanvulling 8 c vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 19-1-2012