Fokreglement Fokkersvereniging Ouessant Schapen

1. BEVOEGDHEDENOLYMPUS DIGITAL CAMERA
a. Uitsluitend fokkers / leden van de FOKKERSVERENIGING OUESSANTSCHAPEN hebben het recht dieren ter registratie aan te bieden.
b. Een nieuwgeboren dier kan alleen worden geregistreerd als beide ouders in de registratie zijn opgenomen.
c. Andere dieren kunnen pas worden geregistreerd indien tijdens een officiële keuring, thuiskeuring of nationale keuring c.q. bespreekdag, meerdere keurmeesters hebben geconstateerd, dat het dier iets wezenlijks toevoegt aan de bestaande geregistreerde populatie.

2. FOKKERS
Als fokker van een dier wordt diegene beschouwd, die op de dag van de geboorte als eigenaar van het moederdier in de administratie staat vermeld.

3. REGISTRATIEWAARDIGHEID
a. Alleen die dieren mogen worden geregistreerd, die voldoen aan de rasbeschrijving. Die enerzijds in voldoende mate de raskenmerken vertonen en anderzijds geen zichtbare afwijkingen vertonen, zoals daar zijn een varkensbek, een snoeksbek, gebreken aan de geslachtsorganen, geen egale kleur (vlekken). Enkele witte haren op de kruin zijn toegelaten.
b De fokker is verantwoordelijk voor het in eerste instantie controleren op erfelijke gebreken na de geboorte van een lam. De fokker is verplicht het erfelijk gebrek te noteren op het geboortebericht naar het administratiekantoor. De fokker is verplicht het erfelijk gebrek te noteren op de aanvraag voor een identiteitskaart uit het stamboek.. Het administratiekantoor ontvangt, controleert en verwerkt de door de leden aangeleverde gegevens. Vanuit het bestuur vindt administratieve controle plaats en eventuele bedrijfscontrole met behulp van de keurmeesters.
Het dier met een erfelijke gebrek mag niet worden ingezet voor de fokkerij.*
c. Betreffende schimmelkleur: lammeren uit schimmelouders hebben in de regel witte vlekken. Dit is in verband met de kleurontwikkeling toegestaan.

4. REGISTRATIE
a. De registratie van elk inschrijvenswaardig dier geschiedt sinds 2010 d.m.v. een elektronisch identificatiemiddel én een niet-elektronische merk, alle dieren komen in een centrale I&R-database van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Als FOS adviseren wij het aluminium Pat oormerkje in het linkeroor en de mini-maagbolus. Op beide staat hetzelfde unieke volgnummer.
b. Na het insturen van geboorteberichten moet de fokker binnen zes maanden identiteitskaarten aanvragen indien men het dier wil laten opnemen in de stamboekregistratie.
c. Een identiteitskaart heeft alleen waarde als het door de stamboekadministrateur is geparafeerd. Versie: na algemene ledenvergadering d.d.19 januari 2012

5. DIEREN, GEIMPORTEERD VANUIT FRANKRIJK
Deze dieren kunnen worden opgenomen in onze stamboekregistratie mits een door de GEMO afgegeven afstammingsbewijs kan worden overlegd.

6. FOKLETTERS EN UNIEK BEDRIJFS NUMMER
De stamboekadministrateur wijst ieder lid de fokletters toe; deze fokletters worden gebruikt voor de
ledenadministratie.
De Dienst Regelingen (DR) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is verantwoordelijk voor de uitgifte van het Unieke Bedrijfs Nummer (UBN)
Dit nummer is nodig in de contacten met de Gezondheidsdienst (GD), de aan- en afvoer van dieren, de dierenregistratie, e.d

7. Wanneer op keuringen c.q. bespreekdagen en bij eventuele bedrijfsbezoeken, dieren worden aangetroffen met gebreken zoals genoemd in artikel 3. zullen in overleg maatregelen worden genomen deze dieren uit de registratie te verwijderen.

8. De fokadviescommissie kan te allen tijde op verzoek van het bestuur de registratiefokkers bezoeken om een inspectie te verrichten en de registratie te controleren. De kosten van deze bezoeken zijn voor rekening van de fokker.
*Aanvulling 3b vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 19-1-2012