Dood van een dier

Dode dieren mogen niet begraven of met het huisvuil meegegeven worden. Met name schapen worden gezien als hoogrisico afval en moet via het destructiebedrijf afgevoerd worden. De destructiewet schrijft voor dat kadavers uiterlijk de dag nadat zij ontstaan dienen te worden gemeld.
Dit melden gebeurt op telefoonnummer 0900 – 9221 van HR-Service Nederland BV (=Rendac). De computer leid je door de melding en vraagt achtereenvolgens het bedrijfsnummer, de diercode (voor schapen is dat 31) en het aantal dieren. De daaropvolgende dag dient het kadaver afgedekt aan de weg te worden gelegd of op een andere afgesproken laadplek. De rekening volgt na enkele weken of gaat via een automatische incasso.
Als het je eerste contact is met dit bedrijf zal de computer het bedrijfsnummer wellicht niet herkennen en moet er contact gelegd worden met de telefonist(e), die de gegevens opneemt en invoert.
De identiteitskaart van het dode dier moet tesamen met een mutatieformulier opgestuurd worden aan Bureau Haverslag en in het bedrijfsregister worden aangetekend.